กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1519
ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายทางชนิดและลักษณะทางพันธุกรรมของจุลชีพที่อาศัยอยู่ร่วมกับฟองน้ำทะเลพื้นที่ปกปักษ์พันธุกรรมพืชทางทะเลหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา
สุเมตต์ ปุจฉาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ความหลากหลายทางพันธุกรรม
พืชทะเล
ฟองน้ำทะเล
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาในครั้งนี้ ทำการศึกษาคัดแยกแบคทีเรีย จากฟองน้ำทะเล 14 ชนิด ที่เก็บจากพื้นที่ใน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชบุรี บริเวณเกาะขาม และเกาะฉางเกลือ หมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบว่ามีแบคทีเรียที่อาศัยอยู่กับฟองน้ำในปริมาณที่แตกต่างกัน สามารถพบแบคทีเรียอาศัยอยู่ในฟองน้ำแต่ละตัวอย่างแตกต่างกันโดยพบว่ามีแบคทีเรีย อาศัยอยู่จำนวนน้อยที่สุดในฟองน้ำครกสีน้ำตาลเหลือง KHAM 56 C-3 Xestospongia testudinaria จำนวน 3.92x 10 4 โคโลนีต่อกรัม และมากที่สุด ฟองน้ำเคลือบสีม่วง CK 56 A-2 Xestospongia sp. “purple” จำนวน 4.141 x 10 7 ดคโลนีต่อกรัมและคัดแยกแบคทีเรียที่มีลักณะโคโลนีแตกต่างกันให้บริสุทธิ์ได้ 60 สายพันธุ์ คือ ความหลากหลายทางชนิดและลักษณะทางพันธุกรรมของจุลชีพที่อาศัยอยู่ร่วมกับฟองน้ำทะเลพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี โดยวัตถุประสงค์นอกเหนือจากการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมแล้ว ยังมีในส่วนของการศึกษาเพ่อตรวจหาฤทธิ์ทางชีวภาพต่าง ๆ จากจุลชีพที่อาศัยอยู่ร่วมกับฟองน้ำทะเลเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ โดยทำการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียทะเลแต่ละสายพันธุ์ที่คัดแยกได้ไปทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญกับตัวแทนแบคทีเรียกรัมบวก ได้แก่ Staphylococcus aureus ATCC25923; Bacillus subtillus ATCC6633; และกรัมลบ ได้แก่ Pseudomonus aeruginosa ATCC27853; Vibrio anguilarum; Escherichia coli ATCC25922) ด้วยวิธี Disc Diffusion Agar Assay พบว่า มีแบคทีเรียที่อาศัยอยู่กับฟองน้ำออกฤทธิ์ชีวภาพ จำนวน 10 สายพันธุ์ โดยในจำนวนนี้พบที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวก B.subtillus ATCC6633 ได้แก่สายพันธุ์ KHAM 56 A 1-2, KHAM 56 A2-3, KHAM 56 B 1-2, KHAM 56 B1-4, KHAM 56 B 2-1, KHAM 56 B 3-3, KHAM 56 C 2-3, KHAM 56 E 1-2, KHAM 56 E 2-4, CK 56 B 1-2 จากฟองน้ำ โดยในจำนวนนี้พบว่าที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบที่ทดสอบ V. anguilarum มีเพียง 8 สายพันธุ์ ได้แก่สายพันธุ์ KHAM 56 A 1-2, KHAM 56 B 1-2, KHAM 56 B 1-4, KHAM 56 B 2-1, KHAM 56 B 3-3, KHAM 56 C 2-3, KHAM 56 E 1-2, KHAM 56 E 2-4
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1519
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น