กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1502
ชื่อเรื่อง: การศึกษากำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำที่ถูกทำให้เข้าสู่ภาวะปกติ ของดินเหนียวกรุงเทพฯ ภายใต้สภาวะอัดตัวคายน้ำแบบปกติ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สยาม ยิ้มศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ดินเหนียว
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยนี้ได้ทำการตรวจสอบความเป็นไปได้ของแนวคิด normalized soil parameter (NSP) สำหรับดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ ตัวอย่างดินที่ทดสอบถูกเก็บด้วยกระบอกบางและทดสอบพฤติกรรมของดินโดยใช้เครื่องมือ triaxial โดยดำเนินการทดสอบ CKoUC กับตัวอย่างดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯในสภาวะ normally consolidated (OCR=1) และศึกษาผลกระทบของค่าสัดส่วน vertical consolidation stress to maximum part pressure (v,c’/v,max’) (1.5 ถึง 3.5) ต่อพฤติกรรมความเค้น-ความเครียด-กำลังรับแรงเฉือนภายใต้การทดสอบการกดแบบไม่ระบายน้ำ ความเป็นไปได้ของแนวคิด NSP สำหรับดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ จะเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้เทคนิค SHANSEP ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ ในสภาพ normally consolidated จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อสัดส่วน v,c’/v,max’ มีค่ามากและแนวคิด NSP สามารถใช้ได้เมื่อค่าสัดส่วน v,c’/v,max’ น้อยกว่าประมาณ 2.5 เมื่อ consolidation stress มีค่ามากเกินไปอาจทำลายโครงสร้างของดินซึ่งเกิดจาก aging และ cementation ผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้เทคนิค SHANSEP สำหรับดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1502
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_060.pdf3.69 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น