กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/148
ชื่อเรื่อง: การแพร่กระจายของฟอสฟอรัสรูปแบบต่าง ๆ ในดินตะกอนชายฝั่งทะเลตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Distribution of various forms of phosphorus in coastal marine sediments of the Eastern Coast of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: แววตา ทองระอา
ฉลวย มุสิกะ
ไพฑูรย์ มกกงไผ่
วันชัย วงสุดาวรรณ
อาวุธ หมั่นหาผล
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: การตกตะกอนชายฝั่ง - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - วิจัย
ฟอสฟอรัส - - การวิเคราะห์ - - วิจัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล - - วิจัย
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: Total P and the chemical forms were investigated in coastal marine sediments of the Eastern Coast of Thailand in the dry (April 2001) and wet (July 2001) seasons. The amounts of total P ranged from 55.83 to 2,575.83 and from 30.0 to 2672.50 ug g-1 dry sediment for the dry and wet seasons, respectively. The sediments mainly consisted of inorganic than organic P. Sediment inorganic P fractions were determined by a sequential extraction. In riverine sediments, the major form of P was Fe, Al-bound P and the second was organic P, whereas other locations showed different relative dominant P forms. Seasonal changes had an influence on P fractions being available. In the dry season the available fractions derived from organic P whereas those in the wet season were derived largely from Fe, Al-bound P. Release of P from Fe, Al-bound P was mainly from amorphous Mn oxides rather than from Fe oxides.In this study Fe oxides were the major P sorbent of the sediments by clay contents, while organic matter and CaCO3 were less effective in P sorbing. In addition sediment P concentrations decreased with increasing sediment pH and salinity of the overlying water.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/148
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
171661.pdf899.35 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น