กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/147
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorแววตา ทองระอาth
dc.contributor.authorฉลวย มุสิกะth
dc.contributor.authorวันชัย วงสุดาวรรณth
dc.contributor.authorอาวุธ หมั่นหาผลth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T08:45:52Z
dc.date.available2019-03-25T08:45:52Z
dc.date.issued2547
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/147
dc.description.abstractการศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสารปรอทในดินตะกอนและน้ำบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในปีแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแพร่กระจายของสารปรอทในน้ำทะเลบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ศึกษาการแพร่กระจายของสารปรอทในดินตะตอน และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณปรอทรวมและคุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของดินตะกอน รวมทั้งศึกษารูปแบบทางะรณีเคมีของสารปรอทในดินตะกอน และปริมาณปรอทที่อยู่ในรูปแบบที่เข้าสู่สิ่งมีชีวิตได้ (Bioavaiable Form) ผลการศึกษาปริมาณปรอทรวมในน้ำทะเล พบว่ามีค่าน้อยมากทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน และต่ำกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำชายฝั่งทะเลของไทยหลายเท่า กล่าวคือ ค่าเแลี่ยที่พบในฤดูแล้งและฟดูฝนอยู่ระหว่าง <2-5.50 และ <2-11.70 แนนโนกรัมต่อลิตร ตามลำดับ สำหรับปริมาณปรอทรวมในดินตะกอนในฤดูแล้ง พบว่ามีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.006-0.130 ไมโครกรัมต่อกรัม น้ำหนักแห้ง และฤดูฝนมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง <0.0023-0.224 ไมโครกรัมต่อกรัม น้ำหนัดแห้ง ทั้งนี้ปริมาณปรอทรวมในดินตะกอนที่พบดังกล่าวมีค่าสุงกว่ามาตรฐานของสารปรอทในดินตะกอนของบางประเทศ ปริมาณปรอทรวมในดินตะกอนที่พบมีความสัมพันธ์ทางบวกค่อนข้างสูงมากกับออกไซด์ของเหล็ก ดินเหนียว สารอินทรีย์ และออกไซด์ของแทงกานีส โดยออกไซด์ของเหล็กเป็นองค์ประกอบในดินตะกอนที่มีบทบาทสำคัญมากในการดูดซับสารปรอทมากกว่าองค์ประกอบอื่น และจากการศึกษาปริมาณปรอททที่อยู่ในรูปแบบที่เข้าสู่สิ่งมีชีวิตได้พบว่ามีค่าน้อยไม่เกิน 22% ของปริมาณปรอทรวม โดยสอดคล้องกับผลการศึกษารูปแบบทางเคมีของสารปรอทในดินตะกอน ซึ่งพบว่าสารปรอทมีอยู่ 2 รูปแบบที่สำคัญ คือ รูปที่จับตัวกับสารอินทรีย์และซัลไฟด์ และรูปแบบที่อยู่ในโครงสรา้งของแร่ธาตุในดิน ซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตth_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2546en
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการตกตะกอนชายฝั่ง - - มาบตาพุด (ระยอง) - - วิจัยth_TH
dc.subjectการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม - - มาบตาพุด (ระยอง) - - วิจัยth_TH
dc.subjectนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด - - วิจัยth_TH
dc.subjectน้ำเสีย - - การวิเคราะห์ - - วิจัยth_TH
dc.subjectปรอท - - การวิเคราะห์ - - วิจัยth_TH
dc.subjectมลพิษทางน้ำ - - มาบตาพุด (ระยอง) - - วิจัยth_TH
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล - - อาจารย์ - - วิจัยth_TH
dc.subjectมาบตาพุด (ระยอง) - - วิจัยth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.subjectโลหะหนัก - - การวิเคราะห์ - - วิจัยth_TH
dc.titleการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสารปรอทในดินตะกอนและน้ำบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ปีที่ 1)th_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2547
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
viewobj (10)965.27 kBUnknownดู/เปิด
valta.pdf965.27 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น