กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1449
ชื่อเรื่อง: การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre, 1927) ในที่กักขัง.
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Some biology of mandarinfish, Synchiropus splendidus(Herre, 1927) in captive system.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เสาวภา สวัสดิ์พีระ
วิรชา เจริญดี
วิไลวรรณ พวงสันเทียะ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ปลา - - การเพาะเลี้ยง
ปลา - - การเลี้ยง
ปลาแมนดาริน
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การทดสอบครั้งนี้มีวัตถุปรสงค์เพื่อทำการศึกษาพฤติกรรมการอาศัยอยู่ การซ่อนตัวการกินอาหาร การสืบพันธุ์ การเจริญพันธุ์ ระยะเวลาที่ปลาแมนดารินวัยอ่อนสามารถที่จะระบุเพศได้รวมถึงการผสมพันธุ์ ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาแมนดารินในเชิงพาณิชย์ต่อไป ผลการศึกษาพบว่า พ่อแม่พันธุ์แมนดารินที่ใช้ในการทดลอง เพศผู้มีขนาดน้ำหนักเฉลี่ย 4.44±0.32 กรัม ความยาวเหยียดเฉลี่ย 6.05±0.70 เซนติเมตร เพศเมียมีขนาดน้ำหนักเฉลี่ย3.97±0.70 กรัม ความยาวเหยียดเฉลี่ย 5.44±0.70 เซนติเมตร จากการสังเกตพฤติกรรมการเกี้ยวพาราสีในช่วงเวลาหลังท้องฟ้าเริ่มมืด (ช่วงเวลา 18.30 น.) และจะเริ่มการผสมพันธุ์เวลา 19.00 น. ระยะเวลาเกี้ยวพาราสีและผสมพันธุ์จะใช้เวลาประมาณ 22 วินาที หลังจากการผสมพันธุ์คร้งแรกไปแล้ว และจะมีการเกี้ยวพาราสีกันอีกครั้ง เวลาประมาณ 19.55 น. จะห่างจากกรผสมพันธุ์ครั้งแรกเป็นเวลา 54 นาที สิ้นสุดการเฝ้าสังเกตเวลา 20.30 น. ปลาแมนดารินที่ทำการเพาะเลี้ยงในคร้งนี้พบว่าสามารถแยกเพศได้ในอัตราส่วน เพศผู้ : เพศเมีย เท่ากัน 16:9 ตัว ดดยเพศผู้เปลี่ยนเพศเมื่ออายุเฉลี่ย (+SE) 197.50+4.92 วัน มีน้ำหนักตัวเฉลี่ยเท่ากับ 0.82±.04 กรัม มีความยาวเหยียดเฉลี่ย 10.34±0.22 เซนติเมตร เพศเมียเปลี่ยนเพศเมื่ออายุเฉลี่ย (±SE) 22.73±4.98 วัน มีน้ำกนักตัวเฉลี่ยเท่ากับ 0.60±0.29 เซนติเมตร
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1449
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_021.pdf1.26 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น