กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1438
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุพรรณี ลีโทชวลิตth
dc.contributor.authorจันทร์จรัส วัฒนะโชติth
dc.contributor.authorจารุนันท์ ประทุมยศth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T09:07:04Z
dc.date.available2019-03-25T09:07:04Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1438
dc.description.abstractการเลี้ยงยีสต์ Pichia sp. ในอาหารเลี้ยงเชื้อกากชานอ้อยที่ความเค็ม 25 พีพีที เป็นเวลา 96 ชั่วโมง มีการเจริญสูงสุดในระยะเวลาการเลี้ยงที่ 72 ชั่วโมง และมีจำนวนเซลล์เท่ากับ 2.45x10 8 เซลล์ต่อมิลลิตร จากการวิเคราะห์ชนิดและปรมาณกรดไขมันจากเม็ดเจลที่ตรึงยีสต์ Pichia sp. ด้วยแคลเซียมอัลจิเนต พบกรดปาล์มิติกเป็นองค์ประกอบหลักมากที่สุดร้อยละ 21.20+-0.57 กรดโอเลอิกร้อยละ 17.83+-0.35 และ 3.14+-0.10 ตามลำดับ ในขณะที่พบกรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมดในเม็ดเจลแห้งร้อยละ 32.61 และ 20.36 ตามลำดับ ในการตึงเจลล์ยีสต์ พบว่า โซเดียมอัลจิเนตที่ความเข้มข้นร้อยละ 1.2 และแคลเซียมคลอไรด์ร้อยละ 1.5 มีความเหมาะสมมากที่สุดth_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติผ่านงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2556
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectปรสิตสัตว์น้ำth_TH
dc.subjectวัคซีนth_TH
dc.subjectแบคทีเรียth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleการพัฒนาการผลิตวัคซีนและสารเสริมอาหารโดยเทคนิคการตรึงเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของปลาทะเลต่อปรสิตสัตว์น้ำหรือแบคทีเรีย.th_TH
dc.title.alternativeThe development of vaccination and feed additive inclusion via encapsulation teachniques to stimuate the immune system of marine fish species infected with parasitic and bacterial pathhgens.en
dc.typeResearch
dc.year2557
dc.description.abstractalternativeThe maire yeast Pichia sp. was cultured in a sugarcane bagass media adjusted to a salinity of 25 ppt. for a period of 96 h. Peak growth was observed at 72 h when the call number reached 2.45x10 8 cells/ml. The immobilized yeast cells in calcium alginate beads were analyzed for fatty acid components. Palmitic represented the majority components of the total fatty acid component with values of 21.20+-0.57%. While oleic and linoleic acids were detected in the amount of 17.83+-0.38%, and 3.14+-0.10% respectively. Whilst the total saturated and total monounsaturted fatty acid components of dried yeast cells beads were 32.61 and 20.36% respectively. Effective immobilization of Pichia sp. cells was achieved using a combination of 1.2% w/v sodium alginate and 1.5% w/v calcium chloride for the appropriate restriction of fross nutrients within the yeast cells.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2560_098.pdf5.98 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น