กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/142
ชื่อเรื่อง: การเจริญและการพัฒนาของตัวอ่อนและปลาวัยอ่อนในปลาการ์ตูนอานม้า (Amphiprion polymnus linnaeus (1758))
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Growth and development of saddleback anemonefish (Amphiprion polymnus linnaeus (1758))
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุขใจ รัตนยุวกร
กรรณิกา ชัชวาลวานิช
พิสุทธิ์ มังกรกาญจน์
อมรา ทองปาน
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ปลาการ์ตูนอานม้า - - การเจริญเติบโต
ปลาการ์ตูนอานม้า - - คัพภวิทยา
ปลาการ์ตูนอานม้า - - ตัวอ่อน
ปลาการ์ตูนอานม้า - - วิจัย
ปลาการ์ตูนอานม้า
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล - - วิจัย
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: นำพ่อและแม่พันธุ์ปลาการ์ตูนอานม้า (Amphiprion polymnus Linnaeus (1758)) จากทะเล มาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ ปลาการ์ตูนอานม้ามีวงจรการสืบพันธุ์ทุกๆ 14-21 วันและสามารถวางไข่ได้ตลอดปี ทำการเก็บตัวอย่างไข่ปลาตั้งแต่ได้รับการปฏิสนธิจนกระทั่งเริ่มฟักเป็นตัวจนกระทั่งหมด ซึ่งใช้เวลาประมาณ 148-156 ชั่วโมง พัฒนาการของเอมบริโอจนฟักเป็นลูกปลาวัยอ่อนสามารถแบ่งออกได้เป็น 26 ระยะ ทุกระยะของการพัมนาตัวอ่อนได้ทำการบันทึกเวลาตั้งแต่ไข่เริ่มมีการปฏิสนธิ แบ่งเซลล์ จนกระทั่งฟักออกเป็นตัว จากนั้นทำการเก็บตัวอย่างต่อเนื่องอีก 30 วัน เพื่อศึกษาพัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูกปลาวัยอ่อน พบว่าลูกปลามีความสมบูรณ์ของรูปร่างที่เหมือนกับพ่อแม่ปลาทุกประการเมื่อเวลา 13 วัน มีอวัยวะครบสมบูรณ์และมีสีสันลวดลายของลำตัวเหมือนกับพ่อแม่ปลาทุกประการ เมื่ออายุ 24 วันจึงสิ้นสุดระยะ larvae ที่ระยะนี้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/142
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2546_001.pdf2.03 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น