กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/136
ชื่อเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของประชาคมสัตว์หน้าดินและแพลงก์ตอนพืชบริเวณชายฝั่งชุมชนบ้านบางสะเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Succession of benthods and phytoplankton communities at Ban Bang Sa Kao coast, Laem Singh, Chanthaburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
ชลี ไพบูลย์กิจกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คำสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง
นิเวศวิทยาป่าชายเลน
บ้านบางสะเก้า (จันทบุรี)
สัตว์หน้าดิน
แพลงค์ตอนพืชทะเล
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
บทคัดย่อ: การศึกษาในครั้งนี้เพื่อศึกษาองค์ประกอบ ชนิด ความหนาแน่น มวลชีวภาพ และดัชนีความหลากหลาย และความสมบูรณ์ ทั้งของแพลงก์ตอนพืชและ macrofauna หน้าดินในบางสะเก้า, จังหวัดจันทบุรี โดยทำวิจัยในช่วงเดือนสิงหาคม 2551 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ทะเลหน้าดินทุก 2 เดือน รวม 1 ปี สถานีเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและแพลงตอนสัตว์หน้าดินมี 3 และ 2 สถานี ตามลำดับ ผลการศึกษาพบแพลงก์ตอนพืช 63 สกุล โดยใน Division Chromophyta, Division Chlorophyta และ Division Chanophyta พบ 49, 11 และ 3สกุล ตามลำดับ แพลงก์ตอนพืชสกุลเด่นในเกณฑ์ของความถี่ที่พบ และความหนาน่นที่มากประกอบด้วยไดอะตอม ได้แก่ Cyclotella sp., Concinodiscus sp.; Pleurosigma sp. Nizschia sp. Bacillaria sp. กลุ่มไดอะตอมพบความหนาแน่นมากที่สุดในระหว่างการทดลอง ความหนานาเฉลี่ยสูงสุดของแพลงก์ตอนพืชมี 299.35 หน่วย / ลิตร ผลการรทดลองให้เกห็นว่าในบริดวณปากแม่น้ำพบความหนาแน่นของแพงก์ตอนพืชสูงสุด ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพและดัชนีความสม่ำเสมอของแพงก์ตอนพืชพบได้ระหว่าง 1.20 - 2.12 และ 0.55 - 0.76 ตามลำดับ ความสัมพันธ์ระหว่างแพงก์ตอนพืชและความเค็มในการศึกษาครั้งนี้มีความสัมพันธ์โดยตรงโดยความเค็มที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช จากการศึกษาสัตว์หน้าดินพบว่ามีทั้งหมด 15 วงศ์ จาก 5 ไฟลัม สัตว์หน้าดินที่พบเสมอ ได้แก่ ไส้เดือนทะเลในวงศ์ Annelida, Arthropoda, Chordata, Mollusca and Mollusca and Platyhelminthes สัตว์ทะเลหน้าดินที่เป็นวงศ์เด่น ได้แก่ Capitellidae บริเวณแถบด้านนอกที่ขนานกับร่องน้ำที่ไหลออกสูทะเลพบ จำนวนวงศ์ที่พบและความหนาแน่นของสัตว์หน้าดินมากกว่าบริเวณด่านใน ความสัมพันธ์ระหว่างอินทรีย์ทั้งหมดและความหนาแน่นใน การศึกษาครั้งนี้มีความสัมพันธ์โดยตรงโดยอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้นรวมทั้งหมดจะเพิ่มความหนาแน่นของสัตว์ทะเลหน้าดิน ข้อมูลจากการศึกษษนี้สรุปได้ว่าสัตว์ทะเลหน้าดินอจจะนำไปใช้เป็น bioindicator ของระบบนิเวศป่าชายเลนเพื่อการจัดการป่าชายเลนและชุมชน Abstract Species composition, density, biomass and index of diversity and richness both of phytoplankton and benthic in Bang sa Kaow, Chanthaburi provinces has been were researched during August,2008 to June,2009. Phytoplankton and benthos has been collected sampling every 2 mouth include 1 year. Station of phytoplankton and benthos collected sampling has 3 and 2 station , respectively. A total of 63 genera of phytoplankton were collected. The genera of phytoplankton in Division Chromophyta, Division Chlorophyta and Division Cyanophyta were founds 49, 11 and 3 genera, reapectively. The dominant genera of phytoplankton in term in term of both frequency of occurrence and the abundance consisted of the diatom : Cyclotella sp., Concinodiscus sp., pleurosigma sp., Navicula sp. Nizschia sp. and Bacillaria sp.The most adundent phytoplankton was diatom. The maximum average density of phytoplankton had 299.35 unit L-1. The result shown that in river mouth area found maximum density of phytoplankton. The biodiversity index and evenness index of phytoplankton founded during 1.20 – 2.10 and 0.55 – 0.76 , respectively. Relationship between phytoplankton and salinity in this study has directly relationship by increased salinity will increased phytoplankton density. Fifteen families of 5 phyla were found in this study. The most common phyla were Annelida,Arthropoda, Chordata, Mollusca and Platyhelminthes. Families of Capitellidea were the most abundant.Th outside area of channel, which flows parallel to the sea had more families and density of benthos than the inside area of channel. Relationship between total organic matter and density in this study has directly relationship by increased total organic matter will increased benthos density. Data from this study was concluded that the benthos could be applied as bioindicator of mangrove ecology in order to mangrove management and community
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/136
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น