กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1291
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุเมตต์ ปุจฉาการ
dc.contributor.authorคมสัน หงภัทรคีรี
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T09:04:24Z
dc.date.available2019-03-25T09:04:24Z
dc.date.issued2556
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1291
dc.description.abstractจากการสำรวจภาคสนามและเก็บตัวอย่างฟองน้ำทะเลบริเวณเกาะแรดในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวม 5 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2555 รวมทั้งสิ้น 11 สถานีตำรวจ โดยการดำน้ำแบบเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำเป็นหลัก รวมทั้งการเดินสำรวจ การดำน้ำแบบผิวน้ำ สุ่มสำรวจและเก็บตัวอย่างตลอดทั้งพื้นที่ศึกษาในเวลากลางวัน ตั้งแต่เขตปะการังพื้นราบหรือเขตน้ำขึ้นน้ำลง จนถึงเขตปะการังลาดชันหรือพื้นทะเลนอกแนวปะการัง พบฟองน้ำทะเลทั้งหมด 47 ชนิด จาก 35 สกุล 26 วงศ์ 11 อันดับ 2 คลาส จากการสำรวจพบฟองน้ำที่พบเสมอและแพร่กระจายอยู่ทั่วไป ได้แก่ Monanchora unguiculata, Neopetrosia sp. "bule" และ Xestospongia testudinaria ซึ่งฟองน้ำเหล่านี้เป็นฟองน้ำที่พบได้ทั่วไปในบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก และเขตอินโดแปซิฟิค กลุ่มของฟองน้ำที่พบมากที่สุดคือ Order Haplosclerida พบ 14 ชนิด รองลงมา Order Poecilosclerida พบ 12 ชนิด สำหรับเอคไคโนเดิร์ม 16 ชนิด จำแนกออกเป็น ดาวทะเล (Class Asteroidea) 1 ชนิด ดาวเปราะ (Class Ophiuroidea) 4 ชนิด เม่นทะเล เหรียญทะเลและเม่นหัวใจ (Class Echinoidea) 5 ชนิดและปลิงทะเล (Class Holothuroidea) 6 ชนิด เอคไคโนเดิร์มที่พบเป็นชนิดเด่นและพบเสมอ ได้แก่ เม่นดำหนามยาว, Diadema setosum และปลิงดำ Holothuria (Lessonothurio) leucospilota เอคไคโนเดิร์มที่พบเป็นชนิดที่พบทั่วไปในแนวปะการังในอ่าวไทย จากการรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชนิดของฟองน้ำทะเลและเอคไคโนเดิร์ม บริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช หมู่เกาะแสมสารและพื้นที่ใกล้เคียง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551-2555 รวมทั้งการศึกษาครั้งนี้ พบฟองน้ำทะเลทั้งหมด 93 ชนิดและเอคไคโนเดิร์ม 34 ชนิดth_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปี 2555en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectทรัพยากรทะเล - - เกาะแสมสาร (ชลบุรี)th_TH
dc.subjectฟองน้ำ - - เกาะแสมสาร (ชลบุรี)th_TH
dc.subjectเอคไคโนเดิร์ม - - เกาะแสมสาร (ชลบุรี)th_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleฟองน้ำทะเลและเอคไตโนเดิร์มในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีth_TH
dc.title.alternativeMarinw sponges and echinoderms (Porifera and Echinodermata) in the Marine Plant Genetic Conservation Area, Mo Ko Samaesarn, Chonburi province.en
dc.typeResearchth_TH
dc.year2556
dc.description.abstractalternativeSpecies diversity of marine sponges had been investigated along the Marine Plant Genetic Conservation Area, Mo Ko Samaesam, Sattahip, Chon Buri province, Thailand. The collections were conducted 5 timed during January, 2011 to September, 2011, including 11 sites by using SCUBA diving daytime, randomly throughout collection sites. The results yielded 47 species, from 2 classes, 11 orders, 36 families and 35 genera. The most widely distribution species throughout the study area were as follow Monanchora unguiculata, Neopetrosia sp."blue", and Xestospongia testudinaria respectively. These species were commonly found in Gulf of Thailand and the Indo-west Pacific region. The most abundant sponge groups in the area were Haplosclerida (14 species) and Poecilosclerida (12 species). For echinoderms. 16 species were found including Asteroidea 1 species, Ophiuroidea 4 species, Echinoidea 5 species were Holothuroidea 6 species. All echinoderms were also commonly found in Gulf of Thailand and the Indo-west Pacific region. The most widely distribution species throughout the study area were as follow diadema setosum, and Holothuria (Lessonothuria) leucospilota. In conclusion, the updated species list of marine sponges in Samae-sarn lslands adjacent area were recorded as species and 34 species for echinoderm.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น