กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1281
ชื่อเรื่อง: ผลของการอนุบาลลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อนโดยโคพีพอดต่อการพัฒนาการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ของลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อน (Hymenocera picta)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of copepod as larval food on growth, development and survival rate of the shrimp larvae (Hymenocera picta)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เสาวภา สวัสดิ์พีระ
วิไลวรรณ พวงสันเทียะ
ศิริวรรณ ชูศรี
วรเทพ มุธุวรรณ
อมรรัตน์ กนกรุ่ง
นัณทิญา ยิ้มเจริญ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: กุ้ง - -การเลี้ยง
กุ้งการ์ตูน
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ทำการศึกษาอัตราการรอด อัตราการเจริญเติบโต และการพัฒนาการของลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อน (Hymenocera picta) เมื่อทการอนุบาลด้วยโรติเฟอร์และอารืทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมัน โคพีพอด และสาหร่ายต่างชนิด โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดทดลองที่ 1 เป็นการอนุบาลลูกกุ้งการืตูนวัยอ่อนด้วยโรติเฟอร์: อาร์ทีเมีย: โคพีพอดที่ ความหนาแน่น (ตัวต่อลิตร) 1,200 : 1,000 : 0, 1,200 : 900 : 100, 1,200 : 700 : 300 และ 1,200 : 500 : ตามลำดับ ชุดทดลองที่ 2 เป็นการอนุบาลลูกกุ้งการ์ตูนด้วยอาร์ทีเมียและโรติเฟอร์ที่ความหนาแน่น 1,000 และ 1,200 ตัวต่อลิตร แล้วเสริมด้วยสาหร่ายต่างชนิดกันคือ Isochrysis galbana, Nannochloropisis oculata, Chaetoceros calcitrans ที่น้ำหนักแห้ง 0.09 กรัม และผสมสาหร่ายทั้ง 3 ชนิดรวมกันที่น้ำหนักแห้งอย่างละ 0.03 กรัม ทุกชุดการทดลองจะทำการอนุบาลด้วยระบบน้ำนิ่ง 10 ลิตร อนุบาลลูกกุ้งการ์ตูนที่ความหนาแน่น 20 ตัวต่อลิตร เสริมอาร์ทิเมียและโรติเฟอร์ด้วยกรดไขมันสำเร็จรูปที่ความเข้มข้น 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการวิจัยพบว่า ในชุดการทดลองที่ 1 พบว่าอัตราการรอดและอัตราการเจริญเติบโตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.01) โดยลูกกุ้งการ์ตูนที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์: อาร์ทีเมีย: โคพีพอด ที่ความหนาแน่น 1,200 : 1,000 : 0 มีอัตราการรอด (ร้อยละ 8.67+-6.51) และอัตราการเจริญเติบโต (1.58+-2.73 มิลลิเมตร) ดีที่สุด ส่วนลูกกุ้งที่อนุบาลเสริมด้วยโคพีพอดทุกความหนาแน่นมีอัตราการรอดและอัตราการเจริญเติบโตน้อยมากและไม่สามารถอยู่รอดได้จนถึงระยะลงเกาะ ในชุดการทดลองที่ 2 พบว่าอัตราการรอดและอัตราการเจริญเติบโตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคีญทางสถิติ(P<0.01) โดยลูกกุ้งการ์ตูนที่อนุบาลด้วยการเสริมสาหร่าย Nannochloropsis sp. มีอัตราการรอด (ร้อยละ 0.83+-0.58) และอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด (1.60+-16.64 มิลิลเมตร) The survival rate, growth rate and development stages of Harlequin Shrimp Larvae, hymenocera picta) fed with enrichment rotifer and Artemia, copepod and different single cell algae were study. There were two experiments in this study: First experiment were fed Harlequin Shrimp larvae with rotifer: Artemia: copepod in density ratio (Individuals/Liter) 1,200 : 1,000 : 0, 1,200 : 900 : 100, 1,200 : 700 : 300 1,200 :500 : 500 respectively. second experiment: there were supplement with .09 gram dry weight of Isochrysis galbana, Nannochloropsis oculata, Chaetoceros calcitrans and mix algae (0.3 grams of lsochrysis sp., Nannochloropsis sp., and Chaetoceros sp.). All treatments were fed with enrichment Artemia and rotifer in density Artemia : rotifer = 1,000 : 1,200. The results in each experiment were shown as follow: First experiment: The survival and growth rate were significant different among treatments (P<0.01). The high survival rate (8.67+-6.51 percent) and growth rate (1.58+-2.73 millimeter) were found in the treatment that fed harlequin larvae fed with rotifer: Artemia : copepod in density ratio (Individuals/ Liter) 1,200 : 1,000 : 0. All treatment that fed with different density of copepod was dying before setting. Second experiment: The survival and growth rate were significant different among treatments (P<0.01). The high survival rate (0.83+- 0.58 percent) and frowth rate (1.60+-16.64 millimeter) were found in the treatment that supplement with Nannochloropsis sp.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1281
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น