Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 1656
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัยในจังหวัดปราจีนบุรีของนักท่องเที่ยวไทยวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พูลผล แพทอง,2508; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2554รูปแบบการตัดสินใจเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเทนนิสอาชีพในประเทศไทยภัทรพล มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิชิต อิ่มอารมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา.
2554ปัญหาและข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในประเทศไทยBinbin; Fng; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เฝิง, บิน บิน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2554ความคิดเห็นคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนกวรรณ บุญยาสัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2554แรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีพรเทพ นามกร; อาจารย์ที่ปรึกษา; วรัญญา เติมกิจธนสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2554การศึกษาความต้องการในการฝึกอบรมของวิทยากรศูนย์ฝึกอาชีพลาว-เกาหลีสมหมาย แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พุธทสะถิต ศรีวิชัย,2517; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2554การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าด้วยวิธีการระลึกถึงความหลังในผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีภาวะซึมเศร้า โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์วารี กังใจ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุมาลี เขตบรรจง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
2554การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี :?bกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีวัลลภ ศัพท์พันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สวิตตา ภูธนพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น.
2554การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน สำหรับครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาอารมณ์ เพชรชื่น; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภาสกร พงษ์สิทธากร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2554การพยากรณ์ความต้องการและการวางแผนการผลิตกรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์น้ำปลาเกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อนุชิต รัตนประสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.