Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 251
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าด้วยวิธีการระลึกถึงความหลังในผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีภาวะซึมเศร้า โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์วารี กังใจ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุมาลี เขตบรรจง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
2554ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อการฟื้นฟูสภาพปอดของผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอกเขมารดี มาสิงบุญ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วัลภา คุณทรงเกียรติ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปาณิกา พรมภักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2554ความต้องการการดูแลและการได้รับการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางของครอบครัวผู้ป่วยเด็กในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จินตนา วัชรสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชลีนา ผิวเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
2554ผลของการอดนอนระดับปานกลางและการฝึกมากเกินระยะสั้นที่มีต่อเวลาปฎิกิริยาสมรรถภาพของกล้ามเนื้อและสมรรถภาพของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจในนักกีฬาที่มีลักษณะการแข่งขันแบบไม่ต่อเนื่องประทุม ม่วงมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรพล พิมพาพร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา.
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูงอายุวัณโรคปอดโรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุนันทา คำเพชรดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
2554ผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมของมารดาในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดมณีรัตน์ ภาคธูป; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นุจรี ไชยมงคล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภัทราวดี ชัยงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก.
2554ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดทางลบของผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะเรื้อรังที่รับบริการการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดลพบุรีสงวน ธานี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สายใจ พัวพันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปราณี ตินพ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช.
2554คุณภาพการให้บริการของผู้ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี (ตึกอายุรกรรมหญิง)พรเทพ นามกร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วนาลี สังฆเวช; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2554รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงMhitorn Chittksm; สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; มหิธร จิตตเกษม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
2555ปัจจัยส่วนบุคคล ครัวเรือน และความเชื่อด้านสุขภาพที่สัมพันธ์กับการกำจัดลูกน้ำยุงลายในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน จังหวัดขอนแก่นบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมยศ อุตตะบุญ,2519; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์.

Discover