Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 634
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556ผลของน้ำมันมะพร้าวและกรดไขมันที่สกัดจากน้ำมันมะพร้าวที่มีต่อเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในอาหารและการประยุกต์ใช้เป็นสารยับยั้งจุลินทรีย์ในอาหารอุมาพร ทาไธสง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สิริมา ชินสาร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นันทิดา บรรณสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2556แนวทางส่งเสริมการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปริญญา คงด้วง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2556การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์โครงสร้างนาโนสำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียโดยการฉายแสงนิรันดร์ วิทิตอนันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อดิศร บูรณวงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ดลลักษณ์ มานพ,2521; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์
2556การวิเคราะห์กลวิธีและข้อผิดพลาดในการล่ามแบบต่อเนื่อง: กรณีศึกษาค่ายชาวคริสต์ของคริสจักรความหวัง จังหวัดชลบุรีสุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พลกฤษณ์ รัตนาภรณ์,2528; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2556การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าเครื่องดื่มบำรุงกำลังกระทิงแดงชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุญศิริ ธรรมสุธน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
2556พัฒนาการเครือข่ายอำนาจท้องถิ่นหลังการเปลี่ยนแปลง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516: กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรีชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุชาติ ศรียารัณย; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศิวัช บุญเกิด; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
2556การออกแบบและสร้างชุดทดลองเพื่อหาค่าดัชนีหักเหของของเหลวด้วยการหักเหแสงนิรันดร์ วิทิตอนันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ผิวผ่อง ทมานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
2556พุทธเจดีย์อีสานสมัยทวารวดีธวัช ปุณโณทก; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรีชาวุฒิ อภิระติง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
2556องค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของหน่อกะลาจงกลณี จงอร่ามเรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นวลสวาท อุ่นทะ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเคมีศึกษา
2556ทัศนคติของผู้ชมภาพยนตร์ต่อการวางสินค้าในภาพยนตร์มนฤดี ธาดาอำนวยชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ณัฐกานต์ บุญอยู่; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด.