Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 294
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัยในจังหวัดปราจีนบุรีของนักท่องเที่ยวไทยวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พูลผล แพทอง,2508; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2554รูปแบบการตัดสินใจเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเทนนิสอาชีพในประเทศไทยภัทรพล มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิชิต อิ่มอารมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา.
2554ปัญหาและข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในประเทศไทยBinbin; Fng; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เฝิง, บิน บิน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2554การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนผู้เรียนในสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD)ฤภูวัลย์ จันทรสา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปริญญา เต็มรักษ์,2521; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
2554การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคฤภูวัลย์ จันทรสา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อาทิตย์ ศิลาอาสน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
2554การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตตามแนวความคิดระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีจักรวาล คุณะดิลก; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิพนธ์ อ่วมภักดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
2554ความคิดเห็นคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนกวรรณ บุญยาสัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2554แรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีพรเทพ นามกร; อาจารย์ที่ปรึกษา; วรัญญา เติมกิจธนสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2554การออกแบบ และปรับปรุงการทำงาน สถานีงาน และสภาพแวดล้อมของกระบวนการผลิตชิ้นงาน Arc Stack Medium โดยใช้หลักการยศาสตร์ฤภูวัลย์ จันทรสา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภูกิจ คำนึงธรรมกุลชา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
2554การศึกษาความต้องการในการฝึกอบรมของวิทยากรศูนย์ฝึกอาชีพลาว-เกาหลีสมหมาย แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พุธทสะถิต ศรีวิชัย,2517; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.