Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 142
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รัตน์ธิชา ฤชาอนันต์วิทวัส; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2554การศึกษาสมรรถนะที่คาดหวังของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาในตำแหน่งหัวหน้างานระดับชำนาญการพัชนีย์ ธระเสนา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; กานต์พิชชา วระเดช; มหาวิทยาลัยบูรพา?xบุคลากร.,มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2554การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นาตยา พระใหญ่; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2554การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมประสงค์ อยู่ทะเล,2510; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2554ความคิดเห็นของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองชลบุรีและกำนันผู้ใหญ่บ้านต่อการดำเนินนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรีวัลลภ ศัพท์พันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชนาพร ไพศาลภูมิ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2554ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพศึกษากรณีเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทัศนีย์ สุวดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2555การรับรู้สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมของพนักงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพาเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรทัย จันทวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2555ความต้องการการจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีวัลลภ ศัพท์พันธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สัจจา นาคยิ้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2555ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของร้านบางบ่อค้าวัสดุก่อสร้าง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการกิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เจษฎา นิตย์เจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2555คุณภาพการให้บริการของพี. พี. สนุ้กเกอร์คลับ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิมพ์ปวีณ์ พรหมเจริญ,2524; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.