Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 109
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองสมพงษ์ ปั้นหุ่น; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นลินี สุวรรณโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2555การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานโรงเรียนบ้านทับร้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2ภารดี อนันต์นาวี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐณิชานันท์ พิมพ์ทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2555ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายอำเภอคลองหาด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1สุเมธ งามกนก; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เรียมจิต พันพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2555การพัฒนาแบบวัดความสามารถทางปัญญาออนไลน์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุรีพร อนุศาสนนันท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ระพินทร์ ฉายวิมล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สถิตย์ ประสิทธากรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2555การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อำพล สกุลสัมพันธ์ศรี,2513; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2555การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการบริหาร ตามบริบทการกระจายอำนาจทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสุขุม มูลเมือง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภารดี อนันต์นาวี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กมลวรรณ อนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2555ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ภารดี อนันต์นาวี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เสาวนีย์ บุญไทย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2555การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ยงยุทธ ทรัพย์เจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2555ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1สุรัตน์ ไชยชมภู; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุภาพร ทองคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2555การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดมโนรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3ลัดดา ผลวัฒนะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทับทิม พรหมบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.