กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1274
ชื่อเรื่อง: เอคไคโนเดิร์มบริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Echinoderms at samaesarn lsland, Chon buri province, Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุเมตต์ ปุจฉาการ
คมสัน หงภัทรคีรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: เอคไคโนเดิร์ม
เกาะแสมสาร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ทำการสำรวจและเก็บตัวอย่างเอคไคโนเดิร์ม บริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวม 6 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 รวมทั้งสิ้น 18 สถานีสำรวจ โดยการดำน้ำแบบเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ (SCUBA diving) เป็นหลัก รวมทั้งการเดินสำรวจการดำน้ำแบบผิวน้ำ (skin diving) สุ่มสำรวจและเก็บตัวอย่างตลอดทั้งพื้นที่ศึกษาในเวลากลางวัน (day time) พบเอคไคโนเดิร์มทั้งหมด 24 ชนิด จำแนกออกเป็นดาวขนนก (Class crinoidea) 2 ชนิด ดาวทะเล (Class Asteroidea) 1 ชนิด ดาวเปราะ (Class Ophiuroidea) 7 ชนิด เม่นทะเล เหรียญทะเลและเม่นทะเลหัวใจ 6 ชนิดและปลิงทะเล (Class Holothuroidea) 8 ชนิด เอคไคโนเดิร์มที่พบเป็นชนิดเด่นและพบเสมอ ได้แก่ เม่นดำหนามยาว, Diadema setosum ดาวหมอนปักเข็ม, Culcita novaeguineae และปลิงดำ, Holothuria (Lessonothuria) leucospilota เอคไคโนเดิร์มที่พบเป็นชนิดที่พบทั่วไปในแนวปะการังในอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและทะเลจีนใต้ในเขตอินโดจีน-แปซิฟิค จากการรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชนิดของเอคไคโนเดิร์ม บริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช หมู่เกาะแสมสารและพื้นที่ใกล้เคียง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551-2554 รวมทั้งการศึกษาครั้งนี้ พบเอคไคโนเดิร์ม 34 ชนิด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1274
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น