กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1247
ชื่อเรื่อง: การประเมินคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกเสริมกำลังด้วยแผ่นไฟเบอร์ใยแก้วลามิเนตด้วยแบบจำลองไฟไนอิเลเมนต์ประเภทแสดงรายละเอียด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Evaluation of reinforced concrete beams strengthened with GFRP laminates by detailed finite element models
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อานนท์ วงษ์แก้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: คานคอนกรีต
ไฟเบอร์ใยแก้ว
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษานี้เป็นการประยุกต์ใช้วิธีไฟในอิลิเมนต์ในการวิเคราะห์หาพฤติกรรมการรับโมเมนต์ดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกำลังด้วยแผ่นไฟเบอร์ใยแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจำลองไฟในอิลิเมนต์ของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก และพัฒนาแบบจำลองไฟในอิลิเมนต์ของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกำลังด้วยแผ้นไฟเบอร์ใยแก้ว ที่มีประสิทธิภาพในการประมารค่าโมเมนต์ดัดสูงสุดของคานและเพื่อเปรียบเทียบค่าโมเมนต์ดัดสูงสุดที่ได้จากแบบจำลองกับค่าที่คำนวณได้จากสมการ ACI เริ่มจากการพัฒนาแบบจำลองไฟในอิลิเมนต์คานคอนกรีตเสริมเหล์ก (FEMB1) หน้าตัดสี่เหลี่ยมขนาด 15x25 ซม. เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์แบบจำลองกับผลการทดสอบตัวอย่างคานในห้องปฏิบัติการ จากนั้นทำการศึกษาเชิงตัวแปรของคานด้วยแบบจำลองไฟในอิลิเมนต์ FEMB2 FEMB3 FEMB4 ผลการวิเคราะห์แบบจำลอง FEMB1 เทียบกับผลการทดสอบคาน พบว่า แบบจำลองมีความถูกต้องแม่นยำสูง สามารถทำนายแรงกระทำที่รอยร้าวแรกของคานและทำนายแรงกระทำสูงสุดของคานได้ค่อนข้างดี มีค่าคาดเคลื่อนจากผลการทดสอบเท่ากับ 18% และ 9% ตามลำดับ ส่วนแบบจำลองคานเสริมกำลังด้วยแผ่นไฟเบอร์ B1F1 และ B1F2 รับแรงดัดได้มากกว่าแบบจำลองคาน B1 ประมาณ 15% สำหรับการติดแผ่นไฟเบอร์แบบที่ 1 และประมาณ 20% สำหรับการติดแผ่นไฟเบอร์แบบที่ 2
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1247
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น