กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/121
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการใช้ยาปฎิชีวนะควบคุมปริมาณแบคทีเรียการอนุบาลลูกหอยวัยอ่อน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Use of antibiotic for coutrol bacteria in oyster larvae rearing
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จารุนันท์ ประทุม
เสาวภา สวัสดิ์พีระ
อัมพร คอแก้ว
อมรรัตน์ เกิดบ้านกอก
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ปฏิชีวนะทางสัตวแพทยศาสตร์
ยาสัตว์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สารต้านจุลชีพ
หอย - - การเลี้ยง
หอย - - โรค
แบคทีเรียก่อโรค
วันที่เผยแพร่: 2536
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพในการควบคุมปริมาณแบคทีเรียของยาปฏิชีวนะ 5 ชนิด คือ Aquarium-1, Chloramphenical, Ganamycin, Oxytetracycline และ Sulfathiazole ที่ระดับความเข้มข้น 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตรโดยน้ำทะเลที่ใช้ในการทดลองใส่สาหร่ายชนิด, Isochrysis galbana ให้มีความหนาแน่นเท่ากับ 30,000 เซลต่อมิลลิลิตร ผลของการศึกษาพบว่ายาปฏิชีวนะทั้ง 5 ชนิด สามารถควบคุมปริมาณแบคทีเรียได้อย่างไม่แตกต่างกันทางสถิติ และประสิทธิภาพในการควบคุมจะได้ผลดีที่เวลา 24 ชั่วโมง ยา Aquarium-1 ลดปริมาณแบคทีเรียได้ 2.08-3.11, 44.70-71.50 และ 81.22-100 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเข้มข้น 10-20, 30-50 และ 60-100 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ยา Chloramphenical ลดปริมาณแบคทีเรียได้ 11.69, 59.21-70.00 และ 85.19-100 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเข้มข้น 10, 20-40 และ 50-100 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลำดับ ยา Ganamycin ลดปริมาณแบคทีเรียได้ 13.91-28.57, 82.84-72.92 และ 89.11-100 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเข้มข้น 10-20, 30-40 และ 50-100 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลำดับ ยา Oxytetracycline ลดปริมาณแบคทีเรียได้ 8.51, 69.66-79.66 และ 84.29-100 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเข้มข้น 10, 20-40 และ 50-100 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลำดับ และยา Sulfathiazole ลดปริมาณแบคทีเรียได้ 10.97-44.83, 77.05-78.48 และ 88.89-100 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเข้มข้น 10-20, 30-40 และ 50-100 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลำดับ The efficiency of bacteria control of five antibiotic such as Aquarium-1, Chloramphenical, Ganamycin, Oxytetracycline and Sulfathiazole at concentrations 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100 mg/l were studied and each treatment were added the algae, Isochrysis galbana, with the density 30,000 cell/ml. The result showed that the efficiency control of all 5 antibiotics were not difference and they are effective in 24 hours. Each antibiotic had efficiency as follow, Aquarium-1 can decrease bacteria 2.08-3.11, 44.70-71.50 and 81.22-100 percent at concentrations 10-20, 30-50 and 60-100 mg/l respectively; Chloramphenical can decrease bacteria 11.69, 59.21-70.00 and 85.19-100 percent at concentrations 10, 20-40 and 50-100 mg/l respectively; Ganamycin can decrease bacteria 13.91-28.57, 82.84-72.92 and 89.11-100 percent at concentrations 10-20, 30-40 and 50-100 mg/l respectively; Oxytetracycline can decrease bacteria 8.51, 69.66-79.66 and 84.29-100 percent at concentrations 10, 20-40 and 50-100 mg/l respectively and Sulfathiazole can decrease bacteria 10.97-44.83, 77.05-78.48 and 88.89-100 percent at concentrations 10-20, 30-40 and 50-100 mg/l respectively.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/121
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น