กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1218
ชื่อเรื่อง: การจัดทำฐานข้อมูลทางวิศวกรรมปฐพีของชั้นดินในเขตจังหวัดชลบุรี และระยอง (ระยะที่ 1)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สยาม ยิ้มศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ดิน - - การสำรวจ
วิศวกรรมปฐพี
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2547
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยและพัฒนานี้เป็นการจัดทำฐานข้อมูลทางวิศวกรรมปฐพีของชั้นดินในบริเวณต่างๆ ในเขตจังหวัดชลบุรีและระยอง โดยเป็นการรวบรวมจากข้อมูลของบริษัทเจาะสำรวจดินที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายและโครงการนี้สนใจในข้อมูลพื้นฐานเท่านั้นซึ่งก็คือข้อมูลชั้นดินและความแข็งแรงของดินที่ได้จาการทดสอบ Standard Penetration Test (SPT) ข้อมูลที่ได้รับการรวบรวมจะถูกแสดงในรูปของรูปตัดของชั้นดินในบริเวณต่างๆ และผลการคำนวณความสามารถในการรับน้ำหนักของฐานรากแผ่และฐานรากเสาเข็มในบริเวณดังกล่าว ข้อมูลที่ได้รับจากโครงการวิจัยและพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อวิศวกรในการให้ความรู้เบื้องต้นถึงสภาพทางวิศวกรรมปฐพีของชั้นดินในบริเวณที่สนใจและความสามารถในการรับน้ำหนักของฐานรากในบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการก่อสร้างต่อไป Abstract This research project aims to gather the information on soil exploration data from the geotechnical engineering consultants who have undertaken the works in the areas of interest (Chonburi and Rayong Provinces). The information of interest is basic data which are soil profile and soil strength from Standard Penetration Test (STP). The analysis is presented in the froms of the cross-section of soil profile and the foundation analysis of the areas. The result from this project give preliminary data of the soil profile and foundation bearing capacity for the practicing engineers who will undertaken construction projects in the areas.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1218
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น