กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1186
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorวชิรา ดาวสุด
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:01:22Z
dc.date.available2019-03-25T09:01:22Z
dc.date.issued2552
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1186
dc.description.abstractงานวิจัยนี้ได้ศึกษาและทำการจำลองการควบคุมกระบวนการที่ไม่เป็นเชิงเส้นสูงโดยใช้ตัวควบคุมแบบพีไอดี (Proportional-Integral-Derivative Control, PID) โดยกระบวนการที่ใช้เป็นตัวแทนของกระบวนการที่ไม่เป็นเชิงเส้นสูงในงานวิจัยนี้คือ เครื่องปฏิกรณ์ถังกวนแบบต่อเนื่อง (CSTR) ที่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นภายในเครื่องปฏิกรณ์ ซึ่งจะทำการจำลองกระบวนการเพื่อดูพฤติกรรมความไม่เป็นเชิงเส้นสูงของกระบวนการ จากนั้นจะทำการควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปฏิกรณ์เพื่อให้อยู่ที่อุณหภูมิเป้าหมายโดยใช้ตัวควบคุมแบบพีไอดี โดยค่าเริ่มต้นของพารามิเตอร์ของตัวควบคุมแบบพีดีไอนั้นจะหามาจากวิธีของ Ziegler-Nichols (Z-N) และจะทำการปรับค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมอีกครั้งเพื่อให้ได้ผลการควบคุมที่ดีขึ้น ต่อจากนั้นจะใช้ตัวควบคุมแบบพีดีไอที่ใช้ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากวิธีของ Z-N และใช้ตัวควบคุมที่ใช้ค่าพารามิเตอร์ที่ปรับค่าแล้วควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปฏิกรณ์ที่สภาวะปกติ และทำการทดสอบความทนทานของตัวควบคุมโดยจะทดสอบในกรณีที่มีตัวรบกวนระบบเข้ามาเกี่ยวข้อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป้าหมาย โดยการจำลองกระบวนการ และการควบคุมจะใช้โปรแกรม MATLAB จากการจำลองการควบคุมแสดงให้เห็นว่า การควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปฏิกรณ์สามารถควบคุมได้โดยใช้ตัวควบคุมแบบพีไอดีและค่าเริ่มต้นของพารามิเตอร์ของตัวควบคุมที่หาได้จากวิธีของ Z-N นั้น สามารถทำให้ตัวควบคุมแบบพีไอดีควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปฏิกรณ์อยู่ที่อุณหภูมิเป้าหมายได้ แต่เมื่อมีตัวรบกวนระบบเข้ามารบกวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายของอุณหภูมิ ตัวควบคุมไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่อุณหภูมิเป้าหมายได้ ซึ่งแตกต่างจากตัวควบคุมแบบพีไอดีที่ทำการปรับค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมที่เริ่มต้นจาก Z-N จะสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ค่าเป้าหมายได้ ซึ่งมีความทนทานมากกว่าth_TH
dc.description.sponsorshipทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectตัวควบคุมแบบพีไอดีth_TH
dc.subjectสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยth_TH
dc.titleการจำลองการควบคุมกระบวนการแบบไม่เป็นเชิงเส้นสูงโดยใช้ตัวควบคุมแบบ PIDth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2552
dc.description.abstractalternativeIn this work, a continuous stirrer tank reactor (CSTR) was represented as the highly nonlinear process as controlled by Proportional-Integral-Derivative (PID) controller. The process was modeled and observed of its nonlinear response. The temperature of the reactor was the control variable and controlled by PID controller which their parameters obtained from Ziegler-Nichols (Z-N) method. Then, the parameters were repeatedly adjusted for the better control result. The controller with Z-N parameters and adjusted parameters were used to control the process in three cases (nominal case, disturbance case and set point tracking case), using MATLAB program. The simulation results showed that the temperature of the reactor could be controlled at desired set point using PID controller with parameter from Z-N method and adjusted parameters. However, the controller with adjusted parameters for disturbance case provided the better robustness and control result than the controller with Z-N parameters.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น