กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11616
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Fctors predicting nutritionl helth promotion behvior mong pregnnt dolescents
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณี เดียวอิศเรศ
ศิริวรรณ แสงอินทร์
รัตนาภรณ์ ตามเที่ยงตรง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ
ครรภ์ -- แง่โภชนาการ
Health Sciences
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: 
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11616
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
52920038.pdf2.82 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น