กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11586
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorDrin Dnths
dc.contributor.advisorอุษา เชื้อหอม
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
dc.contributor.advisorวรรณี เดียวอิสเรศ
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
dc.contributor.authorดาริน ด่านเทศ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง.
dc.date.accessioned2024-01-25T08:00:34Z-
dc.date.available2024-01-25T08:00:34Z-
dc.date.issued2559
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11586-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พยม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
dc.description.abstract-
dc.language.isoth
dc.language.isoen
dc.publisherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง.
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
dc.subjectHumanities and Social Sciences
dc.subjectการให้นม
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
dc.titleผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวสำหรับหญิงตั้งครรภ์ทำงานนอกบ้านต่อเจตคติและความตั้งใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
dc.title.alternativeEffects of brestfeeding promoting progrm for working pregnnt women on ttitude nd intention to exclusive brestfeeding
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternative-
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineการผดุงครรภ์ขั้นสูง
dc.degree.nameพย.ม.
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
53920034.pdf3.51 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น