กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1148
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์เสถียรภาพของคันเดินทางรถไฟที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพด้วยการใช้ปูนซีเมนต์และปูนขาว
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สยาม ยิ้มศิริ
ศิริศักดิ์ จินดาพล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ดิน
ทางรถไฟ - - คันทาง
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากการสำรวจและวิเคราะห์คุณสมบัติของดินที่ใช้ก่อสร้างคันทางรถไฟนั้นพบว่า คันทางรถไฟในแถบจังหวัดภาคเหนือตอนล่างมีปัญหาการเคลื่อนตัวและต้องการการบำรุงรักษามาก เนื่องจากดินที่ใช้ก่อสร้างคันทางรถไฟซึ่งเป็นดิน เหนียวในท้องถิ่นนั้นสูญเสียกำลังอย่างมากเมื่อถูกแช่ในน้ำ โดยสภาวะที่ดินคันทางต้องแช่อยู่ในน้ำนั้นเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญทุกปีในหน้าฝน โดยจะมีน้ำท่วมดินคันทางจนถึงระดับรางรถไฟ จึงได้มีการศึกษาถึงการปรับปรุงดินดังกล่าว โดยใช้ปูนซีเมนต์และปูนขาว ฉะนั้นโครงการนี้จะเป็นการวิเคราะห์เสถียรภาพของคันดินทางรถไฟที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพด้วยการใช้ปูนซีเมนต์และปูนขาว โดยจะนำผลการทดสอบดินที่ได้ถูกปรับปรุงคุณภาพโดยการผสมปูน ซีเมนต์และปูนขาวซึ่งได้ดำเนินในโครงการวิจัยที่ผ่านมามาวิเคราะห์คุณสมบัติของดินเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ Finite element This research and development project aims to study the factor of safety and deformation of the improved railway embankment by finite element analysis. The properties of the improved soil by cement and lime are synthesized from past researches. The confriguration of the embankment improvement is decided based on construction practice of the project undertaken by the State Railway of Thailand (SRT). Itis expected that the results from this study may be useful for planning railway embankment rehabilitation by using improved local soil.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1148
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น