กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1137
ชื่อเรื่อง: การศึกษาวงจรสืบพันธุ์ของหอยสองฝาบางชนิดที่พบมากบริเวณชายหาดบางแสนและอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Gametogensis and Spawning Cycleof the Clam Meretrix Meretrix (Linnaeus, 1758)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: คเชนทร เฉลิมวัฒน์
วรรณภา กสิฤกษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: หอยตลับ - - ชลบุรี
หอยตลับ - - การสืบพันธุ์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2540
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาการของเซลล์สืบพันธุ์และวงสืบพันธุ์ของหอยตับ Meretrix meretrix (Linnaeus, 1758) (Bivalvia : Veneridae) จากบริเวณหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี โดยการเก็บตัวอย่างหอยตลับเดือนละ 10 ตัว ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนันวาคม 2539 นำมาศึกษาเนื้อเยื่อโดยใช้พาราฟินเทคนิค แลวิเคราห์การพัฒนาด้วยกล้องจุลทรรศน์หลังการย้อมสีฮีมาท็อกไซลินแลอีโอซิน (hemaoxylin&eosin) วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อทราบการพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ แลช่วงเวลาการวางเซลล์สืบพันธุ์ของปรชากรหอยตลับใบริเวณบางแสน การศึกษาครั้งนี้พบว่าหอยตลับมีความยาวเฉลี่ยสูงสุด 52.19+9.09 มิลลิเมตร (n=120) อัตราส่วนรหว่างเพศผ้แลเพศเมียเป็น 0.86 : 1 (เพศผู้ 45 ตัว และเพศเมีย 52 ตัว) หอยตลับมีการพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย 6 ระยะ ได้แก่ระยะโอโอโกเนียม 1 ระยะ และระยะ โอโอไซต์ 5 ระยะ ได้แก่ ระยะโอโอไซต์แรก ระยะโอโอไซต์สอง ระยะโอโอไซต์สาม ระยะโอโอไซต์สี่ และระยะโอโอไซต์ห้า การพัฒนาการของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ สเปอร์มาโตโกเนีย สเปอร์มาโตไซต์ สเปอร์มาติด แลสเปอร์มาโตซัว แลการพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ของหอยตลับแบ่งออกเป็น 6 ระยะได้แก่ ระยะก่อนการพัฒนา ระยะเริ่มพัฒนาการ ระยะกำลังพัฒนาการ รยะเซลล์สืบพันธ์สุก ระยะเริ่มวางเซลล์สืบพันธุ์ และระยะหลังการวางเซลล์สืบพันธุ์ของหอยตลับมี 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเดือนพฤษภาคม แลช่วงต้นเดือนกันยายน คิดเป็นร้อยล 90 และ 70 ตามลำดับ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1137
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2568_028.pdf17.77 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น