กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1118
ชื่อเรื่อง: การทดลองศึกษาเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วัชรินทร์ ดงบัง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: พลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอผลการศึกษาเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้จานรวมแสงแบบพาราโบลา ศึกษาโดยนำการออกแบบและสร้างเครื่องทำน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นโดยใช้จานรวมแสงแบบพาราโบลา จานรับรังสีแบบพาราโบลาทำจาก สแตนเลส มันวาว ซึ่งให้ค่าการสะท้อยแสงที่ดีและมีราคาไม่แพงมากนัก ตัวท่อรับแสงทรงกระบอกทำจากท่อเหล็กทาด้วยสีดำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 cm ใช้บรรจุน้ำได้ 70 ลิตร และมีการหมุนจานรับรังสีทุก 1 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 15 องศา เพื่อให้รังสีที่ตกกระทบตั้งฉากกับจานพาราโบลามากที่สุด ทำการทดสอบบริเวณดาดฟ้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยบูรพา ในช่วงเวลา 8.00 - 16.00 น. เฉพาะวันที่มีแดดจัด จากการทดสอบทำให้พบว่า เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้จานแสงแบบพาราโบลานั้น สามารถทำน้ำร้อนได้อุณหภูมิสูงสุด เท่ากับ 64 c ที่ปริมาณน้ำ 30 ลิตร และ 57 c ที่ปริมาณน้ำ 70 ลิตร ที่เวลา 15.00 น. โดยใช้เวลาในการให้ความร้อนทั้งหมด 7 ชั่วโมง และยังพบว่าเครื่องทำน้ำร้อนมีประสิทธิภาพ 28.4% และ 26.7% ตามลำดับ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1118
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น