กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1115
ชื่อเรื่อง: การทดสอบ triaxial test ของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯที่มีการวัด load และ strain จากภายใน cell
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สยาม ยิ้มศิริ
วรรณวรางค์ รัตนานิคม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
แรงเฉือนของดิน
แรงเฉือนของดิน -- การทดสอบ
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยพัฒนานี้แสดงถึงการพัฒนาระบบเครื่องมือทดสอบแรงอัดแบบสามแกนเพื่อให้สามารถใช้ทดสอบในความเครียดที่กว้างได้โดยการเพิ่ม axial และ radial local strain measurement system เข้าไป ได้มีการใช้เครื่องมือนี้ในการทดสอบ isotropic ally consolidated untrained triaxial compression test (CIUC) กับดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ ผลการทดลองเบื้องต้นแสดงการเคลื่อนตัวแบบ anisotropic ภายใต้ isotropic consolidation และ non-linearity อย่างสูงภายใต้การเฉือนแบบ ไม่ระบายน้ำ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1115
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น