กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1101
ชื่อเรื่อง: ฤดูกาลวางไข่ ขนาดสมบูรณ์เพศเฉลี่ยและความแตกต่างเพศทางกายภาพของปลาผีเสื้อปากยาว
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Spawning season, average maturing size and physical sex differentiated of Long-nosed Butterflyfish (Chelmon rostratus)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุรพล ปุ้ยเจริญ
ประหยัด มะหมัด
ชาญวิทย์ ศุภปัญญาพงศ์
สุขใจ รัตนยุวกร
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ปลาผีเสื้อปากยาว - - การขยายพันธุ์
ปลาผีเสื้อปากยาว - - ภาวะเจริญพันธุ์
ปลาผีเสื้อปากยาว
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2539
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาตัวอย่างปลาผีเสื้อปากยาว (Long-nose Butterflyfish Chelmon rostratus) ที่จับได้ด้วยการทำประมงลอบปลาบริเวณหมู่เกาะช่องแสมสารประกอบด้วยเกาะแสมสาร เกาะแรด เกาะขาม เกาะจวงและเกาะฉางเกลือ ช่วงปี พ.ศ. 2540 ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนธันวาคมทำการเก็บตัวอย่างปลาทก ๆ สองสัปดาห์ต่อครั้ง ผลการวิเคราะห์ค่า GI ( Gonosomatic Indices ) พบว่าปลาผีเสื้อปากยาวมีความสมบูรณ์เพศตลอดทั้งปี โดยมีค่า GI ของปลาเพศเมื่อเท่ากับ 1.29 + 0.042 (+ S.E.) GI ของปลาเพศผู้เท่ากับ 0.094 + 0.0027 (+ S.E.) ขนาดความยาวลำตัวทั้งหมด 139.25 + 0.65 / 139.64 + 0.54 ความยาวลำตัวมาตรฐาน 118.30 + 0.54 / 116 + 0.48 มม. ความยาวหัว 45.97 + 0.43 / 45.68 + 0.42 มม. ความยาวครีบอก 35.17 + 0.27 / 34.64 + 0.24 มม. ความยาวครีบหู 28.88 + 0.23 / 28.50 + 0.25 มม. ความกว้างของตา 9.27 + 0.05 / 9.22 + 0.05 ครีบหลังยาว 79.15 + 0.48 /76.72 + 0.41 มม. ความยาวครีบก้น 44.37 + 0.29 / 42.18 + 0.23 มม. ความหนาของลำตัว 15.55 + 0.13 / 13.21 + 0.13 มม. ความกว้างของลำตัว 73.35 + 0.78 / 71.32 + 0.79 มม. ความยาวลำไส้ 323.41 + 3.48 / 334 + 3.85 มม. ของเพศผู้ / เพศเมีย (+ S.E.) ตามลำดับ น้ำหนักเพศผู้ / เพศเมีย 54.82 + 0.70 / 51.97 + 0.65 กรัม (+ S.E.) แยกเพศปลาด้วยวิธีการทางเนื้อเยื่อภายใต้กล้องจุลทรรศน์นำมาวิเคราะห์ผล (Independent T-Test) ไม่พบความแตกต่างของเพศทางกายภาพทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (P>0.05) ตัวอย่างปลาผีเสื้อปากยาวตลอดทั้งปีมีสัดส่วน : เพศเมียเท่ากับ 1 : 1.09 (40 /261)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1101
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น