กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10374
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างอาการภายหลังสมองได้รับการกระทบกระเทือนกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กน้อย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วัลภา คุณทรงเกียรติ
เขมารดี มาสิงบุญ
ดวงกมล ดีทองคำ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: สมอง -- บาดแผลและบาดเจ็บ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
ศีรษะบาดเจ็บ -- ผู้ป่วย
Health Sciences
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: 
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10374
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
52920951.pdf2.81 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น