Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 273
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การนำนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานไปปฏิบัติ บริษัท คาเนมิทสึ พูลเล่ย์ จำกัด นิคมอีสเทร์นซีบอร์ดระยอง จังหวัดระยองลือชัย วงษ์ทอง; รวิศรา สันติมิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานกับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัดรชฏ จันทร์น้อย; ทิพวรรณ เอี่ยมวงษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานสอบสวนด้านการอำนวยความยุติธรรมของพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่ จังหวัดตราดวิชัย จงโชติชัชวาลย์; วีรวิชญ์ บัวสันเทียะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราดวิชัย จงโชติชัชวาลย์; อรนุช พาทีทิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559การเลือกประกันภัยรถยนต์ตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้เอาประกันภัยในจังหวัดจันทบุรีพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; ณัฏฐนันท์ หอมสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีอุษณากร ทาวะรมย์; ศิรดา พระสงฆ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559ความคิดเห็นของพนักงานต่อการจัดการความรู้ในเทศบาลเมืองท่าช้างจังหวัดจันทบุรีพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; ศิณีพร สวัสดิชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559คุณภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราดวิชัย จงโชติชัชวาลย์; อุทัยรัตน์ สุเนตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559กระบวนการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีนันทวัน อินทชาติ; วรภร มโนพัศธาดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559ความคิดเห็นของสมาชิกต่อการบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทับไทร จำกัดวิชัย จงโชติชัชวาลย์; ณรงค์เวทย์ เสาวรส; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ