กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10210
ชื่อเรื่อง: ฤทธิ์การปกป้องเซลล์ประสาทของสารสกัดมาตรฐานเมล็ดกระทงลายและเศษส่วนต่อการชักนำการตายแบบอะพอพโตซิสจาก MPP+ ในเซลล์เพาะเลี้ยง SH-SY5Y
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Neuroprotective effect of celstrus pnicultus stndrdized extrct nd its frctions on mpp+ - induced neuronl poptotic cell deth in sh-sy5y cells
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ณัฐนรี พงษ์เฉลิม
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์.
คำสำคัญ: เซลล์ประสาท
โรคพาร์กินสัน
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วทม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10210
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
61910123.pdf3.39 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น