กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1020
ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของสัตว์กลุ่มหอยบริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้และกลุ่มเกาะจวง จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The species diversity of marine molluscs at Nang-rong beach, Jorake lsland and Juang lslands, Chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กิติธร สรรพานิช
ธีระพงศ์ ด้วงดี
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หอยทะเล
หาดนางรอง
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากการศึกษาความหลากหลายของหอยทะเล บริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้ และกลุ่มเกาะจวง จังหวัดชลบุรี พบ 39 วงศ์ 53 สกุล 95 ชนิด เมื่อทำการเปรียบเทียบชนิดหอยทะเลที่พบในแต่ละพื้นที่ พบว่า บริเวณที่มีความหลากหลายสูงสุดคือ เกาะจาน มีจำนวน 113 ชนิด รองลงมาคือเกาะจระเข้ และเกาะจวง มีจำนวน 105 และ 93 ชนิดตามลำดับ บริเวณที่มีชนิดหอยทะเลทะเลน้อย คือเกาะโรงโขน-โรงหนัง พบเพีบง 38 ชนิด พบหอยทะเลที่ยังไม่มีรายงานว่าพบในพื้นที่หมู่เกาะแสมสารและอำเภอสัตหีบอีก 36 ชนิด นอกจากนี้ยังพบหอยทะเลที่ ยังไม่มีรายงานในประเทศไทย 7 ชนิด โดยเป็นหอยฝาคู่ ได้แก่ Caecella sp., Tellina carnicolor Hanley, 1844 Antigona persimilis (lredale, 1930), ruditapes philippinarum (A.Adams & Reeve, 1850) หอยฝาเดี่ยว ได้แก่ Vanikoro plicata (Recluz, 1844) และทากทะเล ได้แก่ Discodoris boholiensis Bergh, 1877, Gymnodoris rubropapulosa (Bergh, 1905) ทั้งนี้ตัวอย่างทั้งหมดได้ถูกจัดเก็บไว้ในระบบพิพิธภัณฑ์อ้างอิงของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1020
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น