กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1014
ชื่อเรื่อง: ผลของอาหารต่อการเจริญเติบโต การตาย และการเจริญพันธุ์ของกุ้งการ์ตูน (Hymenocera picta) ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effect of foods on growth, survival and maturation of the captive bred harlequin shrimp (Hymenocera picta)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จารุนันท์ ประทุม
วรเทพ มุธุวรรณ
ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน
วิรชา เจริญดี
วิไลวรรณ พวงสันเทียะ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: กุ้งการตูน - - อาหาร - - การผลิต
กุ้งการ์ตูน - - การเพาะเลี้ยง
กุ้งทะเล - - การเพาะเลี้ยง
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: กุ้งการ์ตูน (Hymenocera picta, Dana 1852) เป็นกุ้งทะเลที่มีสีสันสวยงามขนาดเล็ก มีมูลค่าในการซื้อขายสูง อาหารที่ใช้เลี้ยงกุ้งการ์ตูนโดยทั่วไปคือดาวแดงซึ่งเป็นข้อจำกัดของการเลี้ยงกุ้งการ์ตูนด้วยดาวแดงอย่างเดียวเพราะดาวแดงมีราคาแพง ต้องหามาได้ในปริมาณมากตลอดปี ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาอาหารชนิดอื่นเพื่อใช้ทดแทนและศึกษาพฤติกรรมของกุ้งการ์ตูนในการยอมรับอาหารแต่ละชนิด ชนิดอาหารที่ทดลองคือ ดาวแดง (Linkia multiflora) ดาวทราย (Astropecten sp.) ดาวแสงอาทิตย์(Holothuria leucospilota) ทำการอดอาหารกุ้งการ์ตูนอายุ 2 เดือน จำนวน 15 ตัว เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ก่อนการทดลองในตู้ทดลองขนาด 15 x 30 x 25 ซม. หลังจากกุ้งการ์ตูนปรับตัวครึ่งชั่วโมงในตู้ทดลองแล้วจึงใส่อาหารแต่ละชนิดลงตู้ในอัตราส่วนกุ้งการ์ตูน:อาหาร 1:1 ทำการบันทึกเวลาและพฤติกรรมกุ้งการ์ตูนด้วยกล้องดิจิตอลและกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว ผลการทดลองพบกุ้งการ์ตูนยอมรับเฉพาะดาวทราย ดาวแสงอาทิตย์และดาวแดงเป็นอาหาร กุ้งการ์ตูนยอมรับดาวทรายเป็นอาหารเร็วที่สุดและแตกต่างจากการยอมรับดาวอาทิตย์และดาวแดงทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ(P<0.05) พฤติกรรมการยอมรับดาวทรายเป็นอาหารกุ้งการ์ตูนคือกุ้งการ์ตูนล่าดาวทรายอย่างรวดเร็วในครั้งแรกที่เจอดาวทรายและเกาะบนตัวดาวทรายตลอดเวลาก่อนที่จะพลิกให้หงายท้อง พฤติกรรมการยอมรับดาวแสงอาทิตย์และดาวแดงของกุ้งการ์ตูนคือการเดินสำรวจบนขาของดาวทั้งสองชนิดก่อนที่จะกินเป็นอาหาร แสดงว่าพฤติกรรมการกินอาหารของกุ้งการ์ตูนเกี่ยวข้องกับการมองเห็นเหยื่อและการได้รับสัมผัสสารเคมีที่มีในน้ำจากดาวทะเล จากการศึกษาสรุปได้ว่าดาวทรายและดาวแสงอาทิตย์สามารถนำมาเป็นอาหารทดแทนดาวแดงได้อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษาในระยะยาวถึงผลกระทบของการเลี้ยงกุ้งการ์ตูนด้วยอาหารทดแทนเหล่านี้ต่อการเจริญเติบโต การสืบพันธุ์และการอดตายของกุ้งการ์ตูน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1014
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น