กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1009
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorรวิวรรณ สังขศิลาth
dc.contributor.authorแววตา ทองระอาth
dc.contributor.authorพัฒนา ภูลเปี่ยมth
dc.contributor.authorอดิสรณ์ มนต์วิเศษth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T08:54:59Z
dc.date.available2019-03-25T08:54:59Z
dc.date.issued2537
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1009
dc.description.abstractจากการศึกษาสารสกัดจากพืชและสัตว์ทะเล จำนวน 40 ตัวอย่าง ซึ่งสกัดโดยเอธานอล ได้ทำการทดสอบ 3 ขั้นตอนคือ ทดสอบหาสารประกอบอินทรีย์เคมี 4ประเภทได้แก่ อัลคาลอยด์ คาร์ดิแอกไกลโคไซด์ ฟลาโวนอยด์ และซาโบนิน ทดสอบการต้านเชื้อจุลทรีย์กับเชื้อที่ทำให้เกิดโรค และเชื้อที่ไม่ทำให้เกิดโรค จำนวน 8 สายพันธุ์ได้แก่ Bacillus Subtilis, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Aremonas hydrophila, Escherichia coli, Vibrio parahaemolytius, Candida albican และ Aspergillus niger และทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดต่ออาร์ทีเมียระยะตัวอ่อน ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดจากพืช และสัตว์ทะเลจำนวน 40 ตัวอย่าง มีอัลคาลอยด์ 34 ตัวอย่าง คาร์ดิแอกไกลโคไซด์ 20 ตัวอย่าง ฟลาโวนอย์ 7 ตัวอย่าง ซาโบนืน 39 ตัวอย่าง และพบว่ามีสารสกัด 10 ตัวอย่างที่ต่อต้านเชื้อในระดับต่างๆกัน และมีสารสกัด 26 ตัวอย่างแสดงความเป็นพิเศษ Forty crude extracts were obtained from marine plants and animals extracted by ethanol. The crude exracts were tested for four classes of organic compounds, antimicrobial and toxicity. The four classes of organic compounds namely alkaloid, cardiac glycoside, flavonoid and saponin. The crude extracts were tested for antimicrobial with 8 strains of pathogenic or non-pathogenic microorganisms: Bacillus subtilus, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Aeromonas hydrophila, Escherichia coli, Vibrio parahaemolytius, Candida albican, and Asperillus niger. The extracts toxicity for Artemia nauplii were also tested. The results showed that 34 out of 40 crude extracts gave positive results for alkaloid, 20 extracts gave positive for cardiac glycoside, 7 were positive to flavonoid and 39 gave positive for saponin, ten crude extracts showed highly sensitive to different types of microorganism and 26 extracts produced toxic result.th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectพืชน้ำth_TH
dc.subjectสัตว์ทะเลth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.subjectสารประกอบอินทรีย์th_TH
dc.titleการศึกษาสารประกอบอินทรีย์เคมีและปฏิชีวสารของพืชและสัตว์ทะเลบางชนิดth_TH
dc.title.alternativeStudies on organic compound chemistry and bioactive substance of some marine plants and animalsen
dc.typeResearch
dc.year2537
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น