การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ไต

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การประเมินการรับสัมผัสสารโทลูอีนที่มีความสัมพันธ์กับการทำหน้าที่ของตับ ไต และเม็ดเลือดของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยองศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; นันทพร ภัทรพุทธ; อมร ป้องกัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2558การศึกษาหน้าที่ของกลัยโคโปรตีนขนส่งชนิด ABCC 11(MRP8) ในการขนส่งยา tenofovir disoproxil fumarate (TDF) บนเซลล์ท่อไตฝอยในหลอดทดลองสินธุ์ชัย แก้วกิติชัย; วิศิษฎ์ ตันหยง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2564ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการชะลอการสูญเสียหน้าที่ของไตในผู้เป็นเบาหวานในจังหวัดชลบุรีวรารัตน์ จันทร์นุ่ม; สมสมัย รัตนกรีฑากุล; วรรณรัตน์ ลาวัง
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายพรชัย จูลเมตต์; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; สุบงกช ศรีวันทา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์