การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง โรงเรียนเทศบาล -- การบริหาร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551การบริหารคุณภาพการศึกษาโดยรวมกับผลการดำเนินงานในโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชรพล ปานณรงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2560การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการภารดี อนันต์นาวี; กมลวรรณ ศรีม่วง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส "ศิริอุปถัมภ์" อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีสมุทร ชำนาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุษรินทร์ ชาญธาตรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2561การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจกับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ธร สุนทรายุทธ; ดิลก คำคูเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสุปราณี ธรรมพิทักษ์; กชพร ธุวะนาคะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2546ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกประเสริฐ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรชัย เชื้อชูชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2546ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกประเสริฐ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรชัย เชื้อชูชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2560ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองชากแง้วสู่การรองรับการประกันคุณภาพภายนอก รอบสี่ สังกัดเทศบาลตำบลห้วยใหญ่สุเมธ งามกนก; ลักคณา สังฆธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์