การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 14 จากทั้งหมด 14
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552การตัดสินใจเรียนต่อของนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก-; นิภาวรรณ ชนะสงคราม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2547การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษา-; พัชรินทร์ วงค์จันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา.
2551การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมประสิทธิผลขององค์การตามแนวคิดการแข่งขัน-คุณค่าสำหรับโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน-; เพ็ญตุลา ชาญชัยศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา.
2548การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน-; วิเชียร พันธ์เครือบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2547ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่1เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก-; สุพรรณิกา ทิพพศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2549ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายแก้ปัญหายาเสพติดไปปฏิบัติในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนประชุม รอดประเสริฐ; อาจารย์ปรึกษาหลัก; สุชาติ เศวตบดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกภารดี อนันต์นาวี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุรีย์พร ศรีวัฒนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2550รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน-; พรสันต์ เลิศวิทยาวิวัฒน์,2502; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2550รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน-; วรเทพ ภูมิภักดีพรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2549รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน-; เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2551สภาพและปัญหาการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาของโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก-; เจษฎากร เชิดฉาย,2515; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2550แนวทางการพัฒนาสมรรถภาพของครูผู้สอนวิชาการบัญชีในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสมศรี ศิริไหวประพันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชื่นผกา พุทธรักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2549แบบจำลองปัจจัยที่สัมพันธ์เชิงสาเหตุกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ภาคเหนือคุณวุฒิ คนฉลาด; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์, และอื่นๆ
2550โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน-; สิทธิพงษ์ ภูมิภักดีพรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?