การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง เครื่องช่วยหายใจ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 13 จากทั้งหมด 13
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2545การหย่าเครื่องช่วยหายใจ (ตอนที่ 1 ผู้ป่วยพร้อมแล้วหรือยัง)ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2545การหย่าเครื่องช่วยหายใจ (ตอนที่ 2 ระยะการหย่าเครื่องช่วยหายใจ)ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ความต้องการความสุขสบายและการได้รับการตอบสนองความต้องการความสุขสบายในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ-; นิตเยาว์ ไชยทองรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
2558ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่ได้รับการใช้เครื่องช่วยหายใจพรชัย จูลเมตต์; วัชรา ตาบุตรวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ อาหารหายใจลำบาก และความอ่อนล้า กับผลสำเร็จของการหย่าเครื่องช่วยหายใจศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจวารี กังใจ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พรชัย จูลเมตต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์, และอื่นๆ
2551ประสิทธิผลของแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจต่ออุบัติการณ์ปอดอักเสบและระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ-; ธรรมชาติ อินทร์จันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2550ประสิทธิผลของโปรแกรมการหย่าเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังต่อความสำเร็จของการหย่าเครื่องช่วยหายใจและระยะเวลาที่ใช้ในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ-; รัตนา บุตรดีศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
2550ประสิทธิผลของโปรแกรมการหย่าเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจล้มเหลวต่อความสำเร็จของการหย่าเครื่องช่วยหายใจและระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจสุภาภรณ์ ด้วงแพง; เขมารดี มาสิงบุญ; วัลภา คุณทรงเกียรติ; เพ็ญศรี ละออ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549ประสิทธิผลของโปรแกรมการหย่าเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจล้มเหลวต่อความสำเร็จของการหย่าเครื่องช่วยหายใจและระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจ-; เพ็ญศรี ละออ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2555ผลของโปรแกรมการพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยหย่าเครื่องช่วยหายใจต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถตนเอง และทัศนคติของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครวิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุทธิธัช คนกาญจน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จิรนันท์ จินดาชาติ, และอื่นๆ
2558ผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ: การดูแลด้านจิตสังคมพรชัย จูลเมตต์; วัชรา ตาบุตรวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2565แนวทางการดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการเจาะคอกนกรัตน์ ทองอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์