การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง อุบัติเหตุทางถนน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ เพื่อลดอุบัติเหตุจราจรทางบกในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรีวรพจน์ ชอบธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; แก้ว นวลฉวี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วัชราภรณ์ เขื่อนแก้ว, และอื่นๆ
2556การประเมินผลการบังคับใช้มาตรการด้านความปลอดภัยในการขนส่งในกลุ่มคนขับรถบรรทุกไพโรจน์ เร้าธนชลกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พณณกร ทองหลิ้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์.
2549การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม เรื่องเครื่องหมายจราจรและพฤติกรรมในการขับขี่อย่างปลอดภัย สำหรับผู้เรียนช่วงอายุ 15-18 ปีพงษ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รชตวรรณ เชื้อเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2560การพัฒนาแบบจำลองสมการโครงสร้างและแนวทางการลดความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมและความบกพร่องของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตอุตสาหกรรมชิงชัย เมธพัฒน์; กุหลาบ รัตนสัจธรรม; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; ธนัญชัย บุญหนัก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2553การพัฒนาแผนกลยุทธ์เครือข่ายการจัดการอุบัติเหตุตราจรทางถนนกฤษณ์ ปาลสุทธิ์; กุหลาบ รัตนสัจธรรม; พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2559การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถบรรทุกไพโรจน์ เร้าธนชนกุล; วรชัย บุญฤทธิผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2556ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สาโรจน์ ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน