การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง อุตสาหกรรมยานยนต์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การจัดตั้งและการดำเนินงานของสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ในจังหวัดชลบุรี : การวิจัยแบบผสมพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิญญา อิงอาจ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธนพนธ์ ศรีทอง, และอื่นๆ
2561การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย ต่อการยอมรับการทำงานของสตรีในอุตสาหกรรมยานยนต์บรรพต วิรุณราช; อิสระ สุวรรณบล; สุธรรมมา ธรรมโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย ต่อการยอมรับการทำงานของสตรีในอุตสาหกรรมยานยนต์บรรพต วิรุณราช; อิสระ สุวรรณบล; สุธรรมมา ธรรมโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2563การออกแบบและพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติเสมือนจริงสำหรับงานอัตโนมัติในพื้นที่ EEC กรณีศึกษาการฝึกปฏิบัติการประกอบรถยนต์ไฟฟ้าประจักษ์ จิตเงินมะดัน; ประวิทย์ บุญมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2558ประสิทธิผลของนโยบายส่งเสริมรถยนต์อีโค คาร์ศรุติ สกุลรัตน์; ประสงค์ เลาหะพงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ขาย : กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สุนิสา ริมเจริญ; ปารดา สมสาร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561อิทธิพลของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยสัญญา ยิ้มศิริ; แววมยุรา คำสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2564แนวทางการสร้างให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรของอุตสาหกรรมยานยนต์ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)จิตติมา ปฏิมาประกร; บรรพต วิรุณราช
2558โครงการพัฒนาโมเดลการจ้างงานสำหรับผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย: การวิจัยแบบผสมพรรัตน์ แสดงหาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว