การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง หัวใจ - - โรค

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2538ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยเรณา พงษ์เรืองพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ประสบการณ์อาการหายใจลำบากในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวสุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; แววดาว รอดเสถียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความรุนแรงของภาวะหัวใจวายของผู้ป่วยภาวะหัวใจวายอาภรณ์ ดีนาน; ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์; จิราภรณ์ มีชูสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549ผลร่วมกันของยาต้านเบต้าแอดรีเนอร์จิกรีเซพเตอร์และแองจิโอเทนซินรีเซพเตอร์ต่อการดำเนินโรคระยะแรกในภาวะหัวใจล้มเหลวเพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์; อาดูลย์ มีพลู; จันทรวรรณ แสงแข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์