การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 16
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560ความรู้ ทัศนคติ และความจำเป็นเกี่ยวกับการฝึกอบรมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สกลนครยุนี พงศ์จตุรวิทย์; สหัทยา รัตนจรณะ; วรกัญญา พลอาษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ตลอดชีวิต คุณลักษณะของงานกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์ในจังหวัดชลบุรีนุจรี ไชยมงคล; อารีรัตน์ ขำอยู่; ยุพเรศ มาตาพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560คุณภาพชีวิตการทำงาน พฤติกรรมจริยธรรมของผู้นำและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานครวรรณี เดียวอิศเรศ; อารีรัตน์ ขำอยู่; สุนันท์ ลี้อิสสรพงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยทำนายความสามารถด้านความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชลบุรีโสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม; อารีรัตน์ ขำอยู่; จริญญา บุญรอดรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยทำนายความสามารถในการตัดสินใจของพยาบาลหัวหน้าเวรโรงพยาบาลเอกชนเขมารดี มาสิงบุญ; อารีรัตน์ ขำอยู่; จิรัชยา เหล่าเขตร์กิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดระยองวรรณี เดียวอิศเรศ; อารีรัตน์ ขำอยู่; จุฑาทิพย์ ศักดิ์บุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์ ภาคตะวันออกเขมารดี มาสิงบุญ; อารีรัตน์ ขำอยู่; วิไลภรณ์ พุทธรักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ Generation Y โรงพยาบาลแห่งหนึ่งวรรณี เดียวอิศเรศ; อารีรัตน์ ขำอยู่; บุญช่วย ศิลาหม่อม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลการใช้รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพต่อการรับรู้ความมีคุณค่าในตนเองของหญิงที่มารับการผ่าตัดคลอดพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์; สหัทยา รัตนจรณะ; ขวัญจิตร ศักดิ์ศรีวัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลของการใช้กิจกรรมการตัดสินใจทางคลินิกของพยาบาลต่อจำนวนวันนอนของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเนื้องอกสมองอาภา หวังสุขไพศาล; นุจรี ไชยมงคล; นวลฉวี หวังดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลของการใช้รูปแบบการบริการการพยาบาลเชิงวิชาชีพต่อการรับรู้บทบาทมารดาครรภ์แรกที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์; สหัทยา รัตนจรณะ; สุทัศนา ลิขิตกุลธนพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลของกิจกรรมการพยาบาลโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัวในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจต่อพฤติกรรมร่วมรู้สึกของพยาบาลอาภา หวังสุขไพศาล; นุจรี ไชยมงคล; ธิดา แต่งประกอบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ภาพลักษณ์ของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกสหัทยา รัตนจรณะ; นุจรี ไชยมงคล; อรนุช อักษรดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ภาพลักษณ์พยาบาลเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออกสหัทยา รัตนจรณะ; นุจรี ไชยมงคล; รักชนก คำมะนาง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกอารีรัตน์ ขำอยู่; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; บังอร สัตยวณิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561สมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวันออกวรรณี เดียวอิศเรศ; อารีรัตน์ ขำอยู่; นราตรี อภิชัยเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์