การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง พยาบาล -- การบริหาร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล การได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานกับความสามารถในการตัดสินใจด้านการบริหารงานของพยาบาลหัวหน้าเวร โรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ เขตกรุงเทพมหานคร-; สุกฤตา สีบานเย็น; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.
2558ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาล สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือเขมารดี มาสิงบุญ; อารีรัตน์ ขำอยู่; จิรภา เพ็งฉาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลของกิจกรรมการพยาบาลโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัวในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจต่อพฤติกรรมร่วมรู้สึกของพยาบาลอาภา หวังสุขไพศาล; นุจรี ไชยมงคล; ธิดา แต่งประกอบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ภาพลักษณ์พยาบาลเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4นุจรี ไชยมงคล; โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม; นันทวัน ไม้แก่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ภาพลักษณ์พยาบาลเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออกสหัทยา รัตนจรณะ; นุจรี ไชยมงคล; รักชนก คำมะนาง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์