การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง พนักงาน -- การลาออก

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการตั้งใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจการเกษตรในเขตภาคตะวันออกพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิญญา อิงอาจ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปาริชาต อมรรัตน์น้ำหนึ่ง, และอื่นๆ
2552ความผูกพันต่อองค์กรและความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : พนักงานแผนกผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลของสถานออกกำลังกายแห่งหนึ่ง-; ศรัณย์ ชูอาตม์,2524; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2559มาตรการลดการลาออกของพนักงาน บริษัท ผลิตเป็ดเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อานนท์ เสียงพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559สาเหตุการตัดสินใจลาออกของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษา อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; โอพาส สันติภิญโญเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ