การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2566กระบวนการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการในระดับชำนาญการ กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพานุจรี วิจิตรบรรจง; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักงานอธิการบดี
2557การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานตามการรับรู้ของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสมนึก ทองเอี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมัญญา พิมพาลัย, และอื่นๆ
2557ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนชนัญญา มาพุทธ; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; พรรัตน์ แสดงหาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2556ความต้องการสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรีลือชัย วงษ์ทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; งามจิต อินทวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2564ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงาน สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพานุชจรินทร์ วรรณพงษ์; ประภาศรี ถนอมจิตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563แบบจำลองพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วรรณภา ลือกิตินันท์; กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; บรรณาพร คำสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563แบบจำลองพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; วรรณภา ลือกิตินันท์; บรรณาพร คำสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว