การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง นักเรียน -- การศึกษาต่อ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552การตัดสินใจเรียนต่อของนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก-; นิภาวรรณ ชนะสงคราม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2560การศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยองสุเมธ งามกนก; บุณยวีร์ บุญเอนก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2546สิทธิและโอกาสของคนจนในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี-; สโรชา แพร่ภาษา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
2563เหตุผลการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองภารดี อนันต์นาวี; สถาพร พฤฑฒิกุล; วิภาวัลย์ แสนสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563เหตุผลการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองภารดี อนันต์นาวี; สถาพร พฤฑฒิกุล; วิภาวัลย์ แสนสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์