การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ค่าจ้าง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2566กระบวนการ การคํานวณภาระงานสอนและการจ่ายค่าตอบแทนสอนเกินเกณฑ์ภาระงานของคณะวิทยาการสารสนเทศหรรษา รอดเงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2563กระบวนการเสนอแต่งตั้งและการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าสอนอาจารย์พิเศษ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพากฤษณะ สโมสร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2550การศึกษาการธำรงรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงโดยใช้กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน กรณีศึกษา บริษัท เอฟเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไฮพี (ไทยแลนด์) จำกัด-; เสกสรรค์ เมฆไตรรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2552การศึกษาเชิงสำรวจค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย-; ภัคจิรา ทองอยู่; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี.
2548การศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนและผลการดำเนินงานของผู้บริหาร Outsource หลักฐานเชิงประจักษ์บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย-; เครือวัลย์ มุ่งเหรียญทอง,2510; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี.
2562การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทํางานปกติของบุคลากร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพารัชนี เจริญวารี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2559ความคิดเห็นของพนักงานท่าเรือแหลมฉบังที่มีต่อค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานสุณี หงษ์วิเศษ; ดาราพรรณ แย้มภู; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559รูปแบบค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในเขตภาคตะวันออกอิสราภรณ์ ทนุผล; กฤษณะ สุกพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว