การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ความรัก

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความรักในครอบครัววัยรุ่นสงวน ธานี; สุภาภรณ์ ด้วงแพง; อาภรณ์ ดีนาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563การศึกษาความคงทนด้านความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครูของนิสิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หลังเข้าร่วมกิจกรรม CREAMสุกัลยา สุเฌอ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ผลการปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมต่อคุณค่าในตนเองของผู้หญิงที่ผิดหวังในความรักสมพงษ์ ปั้นหุ่น; สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; ผ่องศรี คุณารักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555ศึกษาผลของการให้โปรแกรมการเสริมสร้างความรักเพื่อพิทักษ์วัยรุ่นไทยจากสารเสพติดสงวน ธานี; สุภาภรณ์ ด้วงแพง; อาภรณ์ ดีนาน; ชนัดดา แนบเกษร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์