การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 33  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การจัดการความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการโพส-ทีเอสพีซียุทธกิจ เจียรสุวรรณภาส; พรธิชิต กุลจิตติชลธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2564การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีในสถานประกอบการชั้นนำนิสากร กรุงไกรเพชร; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; อริสรา ฤทธิ์งาม
2559การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานบริษัทก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครกฤษฎา นันทเพชร; วัชระ ยาคุณ; คูซายฟ๊ะ กาเอะบากอ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในกลุ่มพนักงานขับรถบรรทุก (ตู้คอนเทนเนอร์) ภายในท่าเรือแหลมฉบังลือชัย วงษ์ทอง; บรรพต วิรุณราช; ดวงพร ชี้แจง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2562การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพและการประเมินการรับสัมผัสสาร Organic solvent ในพนักงานฝ่ายผลิต: กรณีศึกษาในโรงงานผลิตรองเท้ายางแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; มริสสา กองสมบัติสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2559การปรับปรุงประสิทธิภาพทางสายการผลิตการกัดเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตาจักรวาล คุณะดิลก; ศุภฤกษ์ กลิ่นหม่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2551การพัฒนารูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติกขนาดเล็ก-; พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
2551การมีส่วนร่วมของพนักงานตามนโยบายของบริษัทเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานใหม่ : กรณีศึกษากลุ่มบริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ฯ สาขาภาคตะวันออกวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สิริณัฎฐ์ วรทวีศรีมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2560การรับรู้การจัดการความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัทฯ ผลิตยางรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดระยองนุจรี ภาคาสัตย์; นวพร สุขศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2555การรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยของคนงานในสถานประกอบกิจการที่มีอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานระดับต่ำและสูงปวีณา มีประดิษฐ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชิงชัย เมธพัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นันทนา คะลา, และอื่นๆ
2563การศึกษาค่าความเสี่ยงและการประเมินการรับสัมผัสสารโทลูอีนและสารเอ็มอีเคของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานผลิตรองเท้ายางแห่งหนึ่งของเขตกรุงเทพมหานครศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2558การศึกษาทัศนคติความปลอดภัยของพนักงานหน่วยงานผลิตเครื่องปรับอากาศฤภูวัลย์ จันทรสา; สุรีรัตน์ ศรีแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2556ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน (2015)เกรียงศักดิ์ บุญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพและคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานกับวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานของคนงานปวีณา มีประดิษฐ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชิงชัย เมธพัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พิจิตรา ปฎิพัตร, และอื่นๆ
2544ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงานของคนงานโรงงานหลอมโลหะในจังหวัดชลบุรีนันทพร บุตรบำรุง; ถิรพงษ์ ถิรมนัส; ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ประสิทธิผลของการปรับปรุงระบบการกู้ภัยบนที่สูงที่มีต่อความปลอดภัยในการทำงานของคนงาน บริษัทรับเหมาติดตั้งนั่งร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; นันทพร ภัทรพุทธ; ขวัญประชา ป้องป้อม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ประสิทธิผลของการปรับปรุงระบบการกู้ภัยบนที่สูงที่มีต่อความปลอดภัยในการทำงานของคนงาน บริษัทรับเหมาติดตั้งนั่งร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; นันทพร ภัทรพุทธ; ขวัญประชา ป้องป้อม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2558ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทำหน้าที่ตามบทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; ภูรี พรพนารัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2542ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีพัชนี สุวรรณศรี; ถิรพงษ์ ถิรมนัส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2551ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยของคนงานโรงงานทำแผ่นรองรับสินค้าจากไม้ยางพาราในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี-; อโนทัย วิริยะ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน