การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง คลังข้อสอบ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การพัฒนาคลังข้อสอบและการจัดสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นิสากร กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการฝึกอบรมเรื่องการสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google application สำหรับครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมสุขมิตร กอมณี; ทิพย์เกสร บุญอำไพ; กีรตินฎา พฤฑฒิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาระบบธนาคารข้อสอบรายบุคคลสำหรับครูมัธยมศึกษาพงศ์เทพ จิระโร; จุฑามาศ แหนจอน; นวรัตน์ รื่นสุคนธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564การพัฒนาระบบสร้างข้อสอบอัตโนมัติสำหรับจัดคลังข้อสอบจำแนกตามเนื้อหาและระดับความยาก : การประยุกต์แนวคิดวิศวกรรมการประเมินปิยะทิพย์ ประดุจพรม; กนก พานทอง; สุรชัย รักสมบัติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2558การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โสฬส สุขานนท์สวัสดิ์; ปิยะทิพย์ ตินวร; จารุจิตร สิทธิปรุ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2551การพัฒนาโปรแกรมคลังข้อสอบด้วยไมโครคอมพิวเตอร์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพานิสากร กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2546การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสร้างข้อสอบวัดความสามารถด้านการคำนวน ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)เสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิชิตพล ถนอมงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา.
2561ระบบคลังข้อสอบอ้างอิงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษา : วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาคนึงนิจ กุโบลา; นิรันดร์ บัวบาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ